Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

Kom ik in aanmerking voor de GLI uit de basisverzekering?

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie vergoed vanuit de basisverzekering. Wil een patiënt deel kunnen nemen aan een GLI dan moet hij verwezen worden door de huisarts. De huisarts kan per 1 januari verwijzen naar een GLI-aanbieder als een patiënt voldoet aan de verwijscriteria én er een GLI aanbod is in zijn omgeving.  In dit document vindt u uitleg over wat de GLI is en welke patiënten hiervoor in aanmerking komen.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek). De duur van het programma is 24 maanden, verdeeld in een begeleidingsfase en een onderhoudsfase.

Voor wie is de GLI?

De GLI is voor mensen met een matig tot extreem verhoogd gezondheidsrisico gerelateerd aan gewicht, volgens de indicatiecriteria uit de NHG standaard Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas. De huisarts kan deze patiënten verwijzen voor een GLI. Tijdens het aanbieden van de GLI blijft de huisarts betrokken: de zorgverlener van de GLI stemt af met de huisarts, koppelt regelmatig resultaten terug en overlegt zo nodig over eventuele aanvullende zorg

De sportclub wordt niet vergoed

De GLI is gericht op het aanzetten en motiveren tot bewegen. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de persoon eigen initiatieven ontwikkelen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in zijn eigen omgeving. Fitness-abonnement, sportclub of sportkleding maakt geen deel uit van de vergoeding voor de GLI onder de Zorgverzekeringswet.  

Wie is de GLI aanbieder

Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen:
Voor jouw omgeving zijn dat:
leefstijlcoach : Esther Leewis (jouw 1e contactpersoon)
diëtist : Alicia van de Spreng (voeding in de praktijk)
De fysio- en/of oefentherapeuten van FysioHolland.

Competenties

Per programma zijn de eisen aan de competenties van de uitvoerders verschillend. Deze competenties staan beschreven in de protocollen van de verschillende beweegprogramma’s.

Dat zij HBO opgeleid zijn
Leefstijlcoaches geregistreerd staan in het register BLCN
Diëtisten, fysio- en oefentherapeuten met aantekening Leefstijlcoach in het kwaliteitsregister Paramedici. Zij moeten (gezamenlijk) geschoold zijn in de uitvoering van het betreffende GLI programma.